Analyse

Analyse: Vi er skarpe til at samle kompleks viden og præsentere den i velturnerede rapporter, agendasættende analyser og sobert præsentationsmateriale til offentlighed, beslutningstagere, bestyrelse og bagland.

Analyse: Hvordan?

Analyse HEGELUND MOSE

HEGELUND & MOSE leverer researchen og omsætter den ny viden til skarpe analyser.

Rapporter inden for klimaomstilling

HEGELUND & MOSE er godt bevandrede inden for Danmarks klimaomstilling og de komplekse problemstillinger, den afføder for virksomheder, brancher, kommuner og borgere. Vi kender interessentlandskabet, argumenterne og budskaberne. Vi har blandt andet leveret redaktionel skrivekraft til et af regeringens 13 klimapartnerskaber med en rapport, der på en hel branches vegne blev afleveret til regeringen, ligesom vi har lavet analyserapporter for lokale beslutningstagere i komplekse klima-samarbejdsprojekter med mange aktører fra den private og offentlige sektor.

Vi er vant til at holde snor i komplicerede samarbejdsprocesser med store interesser på spil – og sørge for fremdrift i samarbejdet. Det kan være at bygge partnerskaber op inden for bæredygtighed – og være de ekstra hænder, der sørger for, at samarbejdsprojektet mellem forskellige aktører ikke falder mellem flere stole, men skrider ordentligt frem. Eller at skrive og turnere den skarpe rapport, der sætter jeres branches eller lokalområdes agenda inden for klimaomstillingen. Eller yde kommunikationsbistand (herunder præsentationsmateriale til borgerne) i forbindelse med den svære interessenthåndtering, når anlægsprojekter med betydning for klima og miljø skal nyde fremme i offentligheden.

Interessentanalyser

Hvor er jeres styrker, svagheder, trusler og – ikke mindst – muligheder set med omgivelsernes øjne? HEGELUND & MOSE har gennem årene udarbejdet en stribe interessentanalyser – også kendt som stakeholderanalyser. Det er kvalitative undersøgelser, hvor vi med vores spørgeteknik når ind til kernen af, hvordan jeres samarbejdspartnere opfatter jeres udfordringer. Vi kortlægger omgivelsernes forventninger til jer som professional aktør – og kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan samarbejdsrelationerne kan forbedres.

Medierapporter

Hvor kan I endnu tydeligere sætte dagsordenen, eksempelvis inden for klimaomstillingen eller andre af tidens store temaer? Vi har siden 2012 udarbejdet analyser af den eksterne gennemslagskraft for en lang række kunder, herunder hullerne i mediebilledet. Vi undersøger på et faktuelt grundlag, om I rammer de rette målgrupper i jeres eksterne kommunikation, og peger på nye muligheder for at sætte en stærkere dagsorden.

Kunder

  • Interesseorganisationer
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Forsyningsselskaber
  • Styrelser
  • NGO’ere
  • Virksomheder

Analyse: Det får I ud af samarbejdet

Vi kombinerer vores kerneviden om dynamikkerne og tendenserne i samfundsudviklingen med konkrete analyser af organisationens professionelle aftryk og gennemslagskraft. Vi koger typisk vores research ind til en velskrevet rapport, egnet som fundament for jeres næste valg: Hvem kan I samarbejde endnu bedre med? Hvilke alliancer og netværk kan I med fordel opdyrke endnu mere? Hvordan bør I markere jer i medierne?

Kunde-cases

Læs mere om, hvordan vi har løst forskellige typer analyseopgaver for forskellige kunder: